Shìshījì 14:16

16 CānSūn de qì zaì zhàngfu miànqián tíkū shuō , nǐ shì hèn wǒ , bú shì aì wǒ , nǐ gĕi wǒ bĕn guó de rén chū míyǔ , què méiyǒu jiāng yìsi gàosu wǒ . CānSūn huídá shuō , lián wǒ fùmǔ wǒ dōu méiyǒu gàosu , qǐ kĕ gàosu nǐ ne .