2 CānSūn shàng lái bǐnggào tā fùmǔ shuō , wǒ zaì Tíngná kànjian yī gè nǚzi , shì Fēilìshìrén de nǚér , yuàn nǐmen gĕi wǒ qǔ lái wéi qì .