4 Tāde fùmǔ què bú zhīdào zhè shì shì chūyú Yēhéhuá , yīnwei tā zhǎo jīhuì gōngjī Fēilìshì rén . nàshí , Fēilìshì rén xiá zhì Yǐsèliè rén .