6 Yēhéhuá de líng dàdà gǎndòng CānSūn , tā suīrán shǒu wú qìxiè , què jiāng shīzi sī liè , rútóng sī liè shānyánggāo yíyàng . tā xíng zhè shì bìng méiyǒu gàosu fùmǔ .