19 Dà lì là shǐ Cānsūn zhĕn zhe tāde xī shuìjiào , jiào le yī gèrén lái tì chú tā tóu shàng de qī tiaó fā liǔ . yúshì dà lì là kèzhì tā , tāde lì qì jiù líkāi tā le .