17 Cānsūn jiù bǎ xīn zhōng suǒ cáng de dōu gàosu le tā , duì tā shuō , xiàng lái rén méiyǒu yòng tì tóu dāo tì wǒde tóu , yīnwei wǒ zì chū mǔ tāi jiù guī shén zuò ná xì ĕr rén . ruò tì le wǒde tóufa , wǒde lì qì jiù líkāi wǒ , wǒ biàn ruǎnfuò xiàng biérén yíyàng .