2 Yǒu rén gàosu Jiāsà rén shuō , Cānsūn dào zhèlǐ lái le . tāmen jiù bǎ tā tuán tuán wéi zhù , zhōng yè zaì chéng mén qiāoqiāo máifu , shuō , dĕng dào tiān liàng wǒmen biàn shā tā .