8 Zhè rén líkāi Yóudà de Bólìhéng chéng , yào zhǎo yī gè kĕ zhù de dìfang . xíng lù de shíhou , dào le Yǐfǎlián shān dì , zǒu dào Mǐjiā de jiā .