Shìshījì 17:10

10 Mǐjiā shuō , nǐ kĕyǐ zhù zaì wǒ zhèlǐ , wǒ yǐ nǐ wéi fù , wèi jìsī . wǒ mĕi nián gĕi nǐ shí Shĕkèlè yínzi , yī tào yīfu hé dù rì de shíwù . Lìwèi rén jiù jìn le tāde jiā .