1 Yúshì Yǐsèliè cóng dàn dào Bièshìbā , yǐjí zhù Jīliè dì de zhòngrén dōu chūlai , rútóng yī rén , jùjí zaì Mǐsībā Yēhéhuá miànqián .