Shìshījì 20:3

3 Yǐsèliè rén shàng dào Mǐsībā , Biànyǎmǐn rén dōu tīngjian le . Yǐsèliè rén shuō , qǐng nǐ jiāng zhè jiàn è shì de qíngyóu duì wǒmen shuō míng .