45 Qíyú de rén zhuǎn shēn xiàng kuàngyĕ taópǎo , wǎng lín mén pán qù . Yǐsèliè rén zaì dàolù shàng shā le tāmen wǔ qiā rén , rú shí qǔ yí suì yíyàng , zhuī dào jī dūn yòu shā le tāmen èr qiā rén .