10 Huì zhòng jiù dǎfa yī wàn èr qiā dà yǒng shì , fēnfu tāmen shuō , nǐmen qù yòng dāo jiāng Jīliè yǎ bǐ rén lián fùnǚ daì háizi dōu jī shā le .