Shìshījì 21:8

8 Yòu bǐcǐ wèn shuō , Yǐsèliè zhīpaì zhōng shuí méiyǒu shàng Mǐsībā dào Yēhéhuá miànqián lái ne . tāmen jiù chá chū Jīliè yǎ bǐ méiyǒu yī rén jìn yíng dào huì zhòng nàli .