38 Xī bù lè duì tā shuō , nǐ céng shuō , Yàbǐmǐlè shì shuí , jiào wǒmen fúshì tā . nǐ suǒ kuā de kǒu zaì nǎli ne . zhè bú shì nǐ suǒ miǎoshì de mín ma . nǐ xiànzaì chū qù , yǔ tāmen jiāo zhàn ba .