33 Suǒyǐ wǒ lìshí dǎfa rén qù qǐng nǐ , nǐ lái le hĕn hǎo . xiànzaì wǒmen dōu zaì shén miànqián , yào tīng zhǔ suǒ fēnfu nǐde yīqiè huà .