27 Dào le nàli , jùjí le huì zhòng , jiù shùshuō shén jiè tāmen suǒ xíng de yīqiè shì , bìng shén zĕnyàng wéi waìbāngrén kāi le xìn dào de mén .