1 Bǎoluó lái dào tè bì , yòu dào lù sī dé . zaì nàli yǒu yī gè méntǔ , míng jiào Tímótaì , shì xìn zhǔ zhī Yóutaì fùrén de érzi , tā fùqin què shì Xīlà rén .