32 Qiā fú zhǎng lìshí daì zhe bīng dīng , hé jǐ gè bǎifūzhǎng , pǎo xià qù dào tāmen nàli . tāmen jiàn le qiā fú zhǎng hé bīng dīng , jiù zhǐ zhù bú dǎ Bǎoluó .