34 Zhòngrén yǒu hǎnjiào zhège de , yǒu hǎnjiào nàge de . qiā fú zhǎng yīnwei zhèyàng luàn nāng , dé bú zhe shí qíng , jiù fēnfu rén bǎ Bǎoluó daì jìn yíng lóu qù .