3 Bǎoluó shuō , wǒ yuán shì Yóutaìrén , shēng zaì jī lì jiā de dà shǔ , zhǎng zaì zhè chéng lǐ , zaì jiā mǎ liè mén xià , àn zhe wǒmen zǔzong yán jǐn de lǜfǎ shòu jiào , rèxīn shìfèng shén , xiàng nǐmen zhòngrén jīnrì yíyàng .