17 Guò le sān tiān , Bǎoluó qǐng Yóutaìrén de shǒulǐng lái . tāmen lái le , jiù duì tāmen shuō , dìxiōng men , wǒ suī méiyǒu zuò shénme shì gānfàn bĕn guó de bǎixìng , hé wǒmen zǔzong de guī tiaó , què beì suǒ bǎng , cóng Yēlùsǎlĕng jiĕ zaì Luómǎ rén de shǒu lǐ .