15 Nàli de dìxiōng men , yī tīngjian wǒmen de xìnxī , jiù chūlai dào yà bǐ wū shì , hé sān guǎn dìfang yíngjiē wǒmen . Bǎoluó jiàn le tāmen , jiù gǎnxiè shén , fàngxīn zhuàng dǎn .