We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
3 Bǐdé shuō , Yàná ní Yàwèishénme Sādàn chōngmǎn le nǐde xīn , jiào nǐ qī hǒng Shènglíng , bǎ tiándì de jià yín sīzì liú xià jī fèn ne .