3 Bǐdé shuō , Yàná ní Yàwèishénme Sādàn chōngmǎn le nǐde xīn , jiào nǐ qī hǒng Shènglíng , bǎ tiándì de jià yín sīzì liú xià jī fèn ne .