5 Tā biàn jiù le wǒmen , bìng bú shì yīn wǒmen zìjǐ suǒ xíng de yì , nǎi shì zhào tāde liánmǐn , jiè zhe chóng shēng de xǐ , hé Shènglíng de gēng xīn .