2 Jiù zaì zhè mòshì , jiè zhe tā érzi xiǎoyù wǒmen , yòu zǎo yǐ lì tā wéi chéngshòu wàn yǒude , yĕ céng jiè zhe tā chuàngzào zhū shìjiè .