6 Zaìzhĕ , shén shǐ zhǎngzǐ dào shìshang lái de shíhou , ( huò zuò shén zaì shǐ zhǎngzǐ dào shìshang lái de shíhou ) jiù shuō , shén de shǐzhĕ dōu yào baì tā .