8 Yàbólāhǎn yīn zhe xìn , méng zhào de shíhou , jiù zūnméng chū qù , wǎng jiānglái yào dé wéi yè de dìfang qù . chū qù de shíhou , hái bù zhī wàng nàli qù .