7 Nuóyà yīn zhe xìn , jì méng shén zhǐshì tā wèi jiàn de shì , dòng le jìngwèi de xīn , yùbeì le yī zhǐ fāngzhōu , shǐ tā quán jiā déjiù . yīncǐ jiù déng le nà shìdaì de zuì , zìjǐ yĕ chéngshòu le nà cóng xìn ér lái de yì .