6 Rén fēi yǒu xìn jiù bùnéng dé shén de xǐyuè . yīnwei dào shén miànqián lái de rén , bìxū xìn yǒu shén , qiĕ xìn tā shǎngcì nà xúnqiú tāde rén .