10 Shēng shēn de fù dōu shì zàn suí jǐ yì guǎngjiào wǒmen . wéiyǒu wàn líng de fù guǎngjiào wǒmen , shì yào wǒmen dé yìchu , shǐ wǒmen zaì tāde shèngjié shǎng yǒu fèn .