11 Fán guǎngjiào de shì , dāngshí bù juéde kuaìlè , fán juéde chóukǔ . hòulái què wèi nà jīng liàn guo de rén , jiē chū píngān de guǒzi , jiù shì yì .