25 Nǐmen zǒng yào jǐnshèn , bùkĕ qìjué nà xiàng nǐmen shuōhuà de . yīnwei nàxiē qìjué zaì de shang jǐngjiè tāmende , shàngqiĕ bùnéng taó zuì , hékuàng wǒmen wéibeì nà cóng tiān shang jǐngjiè wǒmen de ne .