23 Yǒumíng lù zaì tiān shang zhū zhǎngzǐ zhī huì suǒ gòngjù de zǒng huì , yǒu shĕnpàn zhòngrén de shén , hé beì chéngquán zhī yì rén de línghún .