8 Jiào wànwù dōu fú zaì tāde jiǎo xià . jì jiào wànwù dōu fú tā , jiù méiyǒu shèngxia yíyàng bù fú tāde . zhǐshì rújīn wǒmen hái bú jiàn wànwù dōu fú tā .