12 Shén de dào shì huópo de , shì yǒu gōngxiào de , bǐ yīqiè liǎng rèn de jiàn gèng kuaì , shènzhì hún yǔ líng , gǔjié yǔ gǔsuǐ , dōu néng cì rù pōu kāi , lián xīn zhōng de sīniàn hé zhǔyì , dōu néng biàn míng .