13 Bìngqiĕ beì zào de , méiyǒu yíyàng zaì tā miànqián bù xiǎnrán de . yuánlái wànwù , zaì nà yǔ wǒmen yǒu guānxì de zhǔ yǎnqián , dōu shì chìlù chǎngkāi de .