8 Zaì zhèlǐ shōu shí fēn ...zhīyī de dōu shì bì sǐ de rén . dàn zaì nàli shōu shí fēn ...zhīyī de , yǒu wèi tā zuò jiànzhèng de shuō , tā shì huó de .