6 Wǒ gĕi wǒde liáng rén kāi le mén . wǒde liáng rén què yǐ zhuǎn shēn zǒu le . tā shuōhuà de shíhou , wǒ shén bù shǒu shĕ . wǒ xúnzhǎo tā , jìng xún bù jiàn . wǒ hūjiào tā , tā què bù huídá .