13 Huí lái , huí lái , shū lā mì nǚ . nǐ huí lái , nǐ huí lái , shǐ wǒmen dé guānkàn nǐ . nǐmen wèihé yào guānkàn shū lā mì nǚ , xiàng guānkàn Mǎhāniàn tiàowǔ de ne .