We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
14 Yēhéhuá duì wǒ shuō , bì yǒu zāihuò cóng bĕi fāng fāchū , líndào zhè dì de yīqiè jūmín .