16 Zhìyú zhè mín de yīqiè è , jiù shì lí qì wǒ , xiàng bié shén shāoxiāng , guìbaì zìjǐ shǒu suǒ zào de , wǒ yào fāchū wǒde pàn yǔ , gōngjī tāmen .