2 Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐmen búyào xiàofǎ liè guó de xíngwéi , yĕ búyào wèi tiān xiàng jīng huáng , yīn liè guó wèicǐ shì jīng huáng .