14 Yēhéhuá rúcǐ shuō , yīqiè è lín , jiù shì zhān jū wǒ shǐ bǎixìng Yǐsèliè suǒ chéngshòu chǎnyè de , wǒ yào jiāng tāmen bá chū bĕn dì , yòu yào jiāng Yóudà jiā cóng tāmen zhōngjiān bá chūlai .