21 Yēhéhuá shuō , wǒ yào shǐ tāmen zhīdào , jiù shì zhè yī cì shǐ tāmen zhīdào wǒde shǒu hé wǒde nénglì . tāmen jiù zhīdào wǒde míng shì Yēhéhuá le .