3 Cì rì , Bāshīhùĕrjiāng Yēlìmǐ kāi jiā shìfàng . yúshì Yēlìmǐ duì tā shuō , Yēhéhuá bú shì jiào nǐde míng wèi Bāshīhùĕr, nǎi shì jiào nǐ mǎ gē Ěr Mǐsā bì ( jiù shì sìmiàn jīngxià de yìsi ) .