10 Búyào wèi sǐ rén kū haó . búyào wèi tā bēi shāng , què yào wèi lí jiā chū waì de rén dàdà kū haó . yīnwei tā bùdé zaì huí lái , yĕ bùdé zaìjiàn tāde bĕn guó .