8 Què yào zhǐ zhe nà lǐng Yǐsèliè jiā de hòuyì cóng bĕi fāng hé gǎn tāmen dào de gè guó zhōng shang lái , yǒngshēng de Yēhéhuá qǐshì . tāmen bì zhù zaì bĕn dì .