8 Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ bìjiāng Yóudà wáng Xīdǐjiā hé tāde shǒulǐng , yǐjí shèng zaì zhè dì Yēlùsǎlĕng de yú mín , bìng zhù zaì Āijí dì de Yóudà rén dōu jiāo chūlai , hǎoxiàng nà jí huaì , huaì dé bùkĕ chī de wúhuāguǒ .